epwalsh/obsidian.nvim

Obsidian 🤝 Neovim

note-taking awesome-neovim
last synced 8 hours ago
1221 39 1