tanvirtin/monokai.nvim

Monokai theme for Neovim written in Lua.

colorscheme awesome-neovim
last synced 14 hours ago
306 16 0