0styx0/abbreinder.nvim

Abbreviation reminder plugin for Neovim 0.5+

note-taking awesome-neovim
last synced 18 hours ago
80 0 0