IlyasYOY/obs.nvim

Obsidian-like NeoVim plugin.

note-taking awesome-neovim
last synced 11 hours ago
44 1 0